Kobayashi City
Regional Revitalization Division
Address: 300 Hosono, Kobayashi City, Miyazaki, Japan 886-8501
Phone: 0984-23-1148   /   Fax: 0984-23-6650   /   Email: k_sousei@city.kobayashi.lg.jp